„Ułaskawienie Gazpromu zamiast sankcji”

Moja i kolegów interpelacja parlamentarna do Komisji Europejskiej

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji 
art. 130 Regulaminu
Jacek Saryusz-Wolski (NI) , Laima Liucija Andrikienė (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Zdzisław Krasnodębski (ECR) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , Claude Turmes (Verts/ALE) , Algirdas Saudargas (PPE) 
 Przedmiot:  Wycofanie zastrzeżeń wobec Gazpromu zamiast nałożenia na koncern sankcji  

Warunki ugody między Komisją a Gazpromem określone w załączniku 2 do zgłoszenia zastrzeżeń przez Komisję odnośnie do naruszenia przez Gazprom unijnego prawa konkurencji, które ukazały się w prasie w dniu 10 kwietnia, pokazują rozbieżność między poważnym charakterem zarzutów a pobłażliwym potraktowaniem koncernu przez Komisję.

Rosja nieprzerwanie atakuje zachodnie demokracje, ingeruje w procesy wyborcze oraz zagraża międzynarodowemu porządkowi w Gruzji, na Ukrainie, w Syrii i w Zjednoczonym Królestwie.

Ponadto budowa gazociągu Nord Stream 2 zagraża bezpieczeństwu dostaw energii w całym rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.

1. Dlaczego Komisja stosuje w odniesieniu do Gazpromu podwójne standardy i w zasadzie wycofuje zarzuty wobec rosyjskiego monopolisty, występując z wnioskiem w sprawie decyzji o zobowiązaniu do ugody zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003, zamiast nałożyć na koncern grzywnę zgodnie z art. 7 tego samego rozporządzenia? Jaka jest opinia służb prawnych w tej sprawie?

2. Dlaczego Komisja postanowiła oddzielić postępowanie antymonopolowe dotyczące Gazpromu od kwestii Nord Stream 2, pomimo iż wiadomo, że budowa gazociągu zwiększy i tak już dominującą pozycję Gazpromu na europejskim rynku gazu?

3. Dlaczego Komisja nie obejmie postępowaniem antymonopolowym państw członkowskich, w których Gazprom wprowadził nieuczciwe praktyki cenowe?

Źródło: europarl.europa.eu
 

Kontakt ze mną