„Parlament Europejski potępił działania Rosji w debacie i rezolucji”

Parlament Europejski w ostrych słowach ocenił dziś stan relacji Unii Europejskiej z Rosją i potępił umyślne działania Rosji naruszające podstawowe zasady i wartości prawa międzynarodowego oraz demokracji, w tym bezpośrednie zaangażowanie Rosji w konflikt zbrojny przeciw Ukrainie, bezprawną aneksję Krymu, naruszenie integralności terytorialnej  Gruzji oraz naciski gospodarcze na europejskich sąsiadów UE i ich polityczną destabilizację. W raporcie przygotowanym z inicjatywy największej frakcji politycznej w Parlamencie Europejskim – Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), europosłowie zajmują krytyczne stanowisko wobec Moskwy, krytykując m.in. sankcje wizowe nałożone pod koniec maja przez Rosję na 89 obywateli UE, w tym polskich polityków.

– Najważniejsze w naszych relacjach z Rosją są wytrwałość, konsekwencja i jedność. Nasze stosunki z Rosją jeszcze nigdy nie były tak złe. Są one wynikiem agresywnej polityki prezydenta Putina – mówił w imieniu frakcji chadeckiej w Parlamencie Europejskim Jacek Saryusz-Wolski, jej wiceprzewodniczący ds. zagranicznych, podczas porannej debaty europarlamentu podkreślając, że wczorajsze pozytywne stanowisko G7 wobec utrzymania i stosownego zwiększenia sankcji to “najlepsza odpowiedź na obecną agresywną politykę Rosji”.

– Burzenie pokoju w Europie, zmienianie granic siłą, gwałcenie międzynarodowych porozumień, łamanie wszelkich zasad demokracji, w tym represjonowanie własnych obywateli to działanie i metody nieprzyjęte nie do zaakceptowania – dodał Saryusz-Wolski po zakończeniu dyskusji plenarnej – Nie ma i nigdy nie będzie miejsca na tolerancję dla takich zachowań w polityce międzynarodowej, a ostatnie decyzje zakazujące wjazdu politykom UE na teren Rosji, jest wrogim aktem i dalszym osłabieniem już niezwykle wątłych relacji pomiędzy stronami – podkreślił, nawiązując do rosyjskiej listy sankcji wizowych, obejmującej m.in. jego samego i szereg innych polityków Europejskiej Partii Ludowej.

Europosłowie podkreślają w swoim raporcie, który zostanie poddany pod głosowanie w Strasburgu w środę 10 czerwca, że Rosja straciła zaufanie Europy i status jej strategicznego partnera. „Partnerstwa strategiczne muszą opierać się na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu prawa międzynarodowego, którego podstawą są demokracja, suwerenność państwa oraz możliwość wyboru wewnętrznego porządku konstytucyjnego i kierunków polityki zagranicznej, integralność terytorialna państwa, oraz poszanowanie praworządności, praw człowieka i zasad międzynarodowego handlu i dyplomacji” czytamy w dokumencie.

– Musimy zrobić porządny przegląd dotychczasowej unijnej polityki wobec Rosji, który obejmowałby wszystkie sektory – w tym szczególnie ważny sektor obronny i energetyczny. Powinniśmy nadal naciskać, by w przypadku obu tych sektorów nastąpiło zrewidowanie i zawieszenie bilateralnych form współpracy z Rosją. Powstrzymanie się od podejmowania jakichkolwiek jednostronnych decyzji, które mogłyby zagrozić spójności stanowiska UE względem Moskwy powinno być stosowane zarówno przez państwa członkowskie UE, jak i państwa kandydujące do Unii – powiedział Saryusz-Wolski, wskazując jednocześnie na kluczowe znaczenie współpracy Unii i NATO w obszarze polityki bezpieczeństwa i stanowiska całego Zachodu wobec Rosji.

Europosłowie ostrzegają, że prowokacyjne manewry wojskowe, publiczne groźby dotyczące wojskowych ataków, w tym nuklearnych, oraz nieodpowiedzialne działania rosyjskich myśliwców w pobliżu przestrzeni powietrznej państw członkowskich UE i NATO zagrażają bezpieczeństwu Europy, w tym m.in. lotów cywilnych.

Parlament Europejski zajmuje w raporcie jasne stanowisko, co do warunków jakie muszą być spełnione, by Unia Europejska była gotowa do wznowienia współpracy z Rosją. Stanie się to tylko pod warunkiem, że Rosja „uszanuje integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, w tym Krymu, w pełni wdroży porozumienia mińskie (które obejmują pełną kontrolę granic sprawowaną przez władze Ukrainy, bezwarunkowe wycofanie rosyjskich oddziałów i broni oraz natychmiastowe zaprzestanie wspierania grup rebeliantów) i zakończy destabilizujące działania wojskowe i w zakresie bezpieczeństwa na granicach państw członkowskich UE”.

Nie po raz pierwszy Parlament Europejski wyraża również zaniepokojenie wsparciem i finansowaniem udzielanym przez Rosję radykalnym i ekstremistycznym partiom w państwach członkowskich UE i wzywa Komisję, by zaproponowała akt prawny zakazujący finansowania partii politycznych w UE przez podmioty polityczne lub gospodarcze spoza UE. Apeluje jednocześnie do Komisji, by ta zapewniła wsparcie finansowe dla projektów mających na celu przeciwdziałanie propagandzie rosyjskiej w UE i krajach Partnerstwa Wschodniego, a także promowanie i rozwijanie wysokich standardów dziennikarskich, wolności mediów oraz bezstronnych i wiarygodnych informacji w Rosji.

Pełny raport Parlamentu Europejskiego nt. relacji UE-Rosja*
*Poprawki do raportu w sprawie listy rosyjskich sankcji wizowych obejmujących obywateli UE zostaną zawarte w wersji raportu zaktualizowanej po głosowaniu plenarnym 11 czerwca 2015

Kontakt ze mną