Kolejny krok w walce z bezrobociem ludzi młodych w UE

Ponad 7 milionów ludzi młodych w UE w wieku od 15 do 24 lat jest bezrobotnych. W obliczu krytycznej sytuacji, w której znajdują się obecnie młodzi ludzie w Europie, Komisja Europejska zaproponowała, aby przyśpieszyć dostępność środków na tzw. Inicjatywę na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Dziś Parlament Europejski poparł tę propozycję.

W przyszłym tygodniu komisja zatrudnienia i spraw społecznych przyjmie pytanie ustne zarówno do Komisji jak i do Rady, w którym poprosi o analizę problemów oraz informacje o planowanych działaniach.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych to zestaw realizowanych w państwach członkowskich działań na rzecz skrócenia czasu poszukiwania pierwszej pracy po zakończeniu nauki  i tworzenia miejsc pracy dla młodych ludzi.

Na sfinansowanie Inicjatywy w latach 2014-2020 przeznaczono 3,2 miliarda euro. Kwota ta ma być uzupełniona o co najmniej 3,2 miliardami euro z środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozdysponowanych między państwa członkowskie.

Proponowane zmiany przepisów mają pozwolić na zwiększenie poziomu zaliczek wypłacanych z budżetu Inicjatywy na 2015 rok z obecnych 1-1,5% do nawet 30%.

Państwa członkowskie uczestniczące w programie będą mogły dzięki temu otrzymać jedną trzecią kwoty przyznanej im w ramach inicjatywy, gdy tylko odpowiednie programy operacyjne zostaną zatwierdzone. Te państwa to: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania.

Wiecej informacji

źródło: Biuro prasowe Grupy EPL w Parlamencie Europejskim oraz www.europarl.europa.eu 

Kontakt ze mną