Wspólne oświadczenie w sprawie wyniku referendum w Holandii

Elmar Brok, Przewodniczący komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Andrej Plenkovic, współprzewodniczący delegacji do komisji parlamentarnej stowarzyszenia UE-Ukraina, Jacek Saryusz-Wolski, stały sprawozdawca PE ds. Ukrainy.

Przyjmujemy do wiadomości wstępne wyniki wczorajszego referendum konsultacyjnego w Holandii w sprawie umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina.

Dla nas, którzy jesteśmy głęboko przekonani o korzyściach płynących z tej Umowy zarówno dla ukraińskich, jak i unijnych obywateli, i którzy byliśmy bardzo zaangażowani w to, aby ta umowa doszła do skutku, wynik referendum, w którym większość głosujących odrzuciła tę umowę, jest oczywiście rozczarowaniem.   

Wynik referendum przypomina nam w Unii Europejskiej potrzebę większego zaangażowania, informowania naszych obywateli i tłumaczenia korzyści oraz natury umów, które Unia Europejska podpisuje oraz prawa, które tworzy i przyjmuje. Tylko w ten sposób przyczynimy się do przeciwdziałania niepowiązanym narracjom i unikniemy populistycznej propagandy, która nadużywa tego pozytywnego demokratycznego instrumentu jakim jest referendum.

Jednocześnie podkreślamy, że Umowa Stowarzyszeniowa UE-Ukraina już została ratyfikowana przez 27 państw członkowskich UE, przez Parlament Europejski i Wierchowną Radę, i zatwierdzona przez obie holenderskie izby oraz holenderski rząd. Wierzymy, że decyzję tę powinna podjąć cała Unia Europejska z jej 28 państwami członkowskimi, a nie 20% wyborców w jednym państwie członkowskim, reprezentujących 0,66% całej populacji UE i głosujących w referendum o charakterze konsultacyjnym.

Wzywamy rząd holenderski do jak najszybszego przedstawienia swojego stanowiska, Komisję zaś do tego, by zaproponowała kolejne kroki. Parlament Europejski i jego organy jest gotowy do dyskusji na temat dalszego rozwoju spraw i do wspólnego szukania rozwiązania.

Podkreślamy potrzebę kontynuowania prowizorycznego stosowania Umowy Stowarzyszeniowej. W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy wyrażoną przez władze ukraińskie determinację do dalszego wprowadzania w życie zapisów Umowy, która w ostatnich latach odegrała znaczącą rolę w historii Ukrainy i która stanowi nadzieję ukraińskiego społeczeństwa na przeprowadzenie realnych zmian w ich kraju. 

(tłumaczenie z oryginału w j.angielskim)

Kontakt ze mną