Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego przedstawia projekt opinii na temat bezpieczeństwa dostaw gazu autorstwa Jacka Saryusz-Wolskiego

Parlament Europejski „z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu”, jednak państwa europejskie powinny pójść dalej w urzeczywistnieniu strategicznego celu, jakim jest dywersyfikacja źródeł i dostaw energii – głosi projekt opinii Komisji Spraw Zagranicznych, przygotowany przez europosła Jacka Saryusz-Wolskiego.

W swym projekcie legislacyjnym, poseł wskazuje na potrzebę wzmocnienia współpracy regionalnej oraz roli Komisji w kształtowaniu dyplomacji energetycznej w sąsiedztwie Unii Europejskiej. Opinia zakłada także bardziej efektywne działanie mechanizmu przejrzystości kontraktów – miałby on objąć wszystkie umowy importu gazu, których wielkość dostaw przekraczałaby osiem miliardów sześciennych. Tym sposobem, Komisja Europejska i państwa członkowskie miałyby wgląd w kontrakty, które w istotny sposób wpływałyby na funkcjonowanie jednolitego rynku gazu.

W swych propozycjach Jacek Saryusz-Wolski zakłada, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości, Komisja mogłaby podjąć dalsze stosowne kroki, w tym procedurę z zakresu prawa konkurencji. Unia Europejska wreszcie zyskałaby instrumenty, które pozwoliłyby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie rynku, przejrzystość informacji i wolną konkurencję. Zwiększyłoby to bezpieczeństwo dostaw gazu i osłabiłoby rolę surowców energetycznych jako instrumentu wpływu politycznego Rosji w Europie Środkowej i Wschodniej.

Projekt opinii w sprawie rozporządzenia dostaw gazu

Kontakt ze mną