Europarlament przeciwko Gazociągowi Południowemu i za europejską przyszłością Ukrainy

Parlament Europejski przyjął dzisiaj (18.09) przygniatającą większością głosów rezolucję poświęconą sytuacji na Ukrainie i relacjom Unia-Rosja. Współautorem dokumentu oraz głównym negocjatorem jego ostatecznej treści jest Jacek Saryusz-Wolski.

W rezolucji Parlament Europejski, m.in. :

 

 • wzywa Rosję do natychmiastowego wycofania z Ukrainy wszystkich rosyjskich zasobów i sił wojskowych;
   
 • podkreśla, że realizacji reformy i programu stowarzyszeniowego musi towarzyszyć stałe dążenie do zapewnienia integralności i jedności terytorialnej Ukrainy;
   
 • wzywa Radę i państwa członkowskie, aby nie brały pod uwagę możliwości zniesienia sankcji, dopóki nie zostaną spełnione do tego warunki oraz aby były gotowe nałożyć kolejne sankcje, jeżeli Rosja podejmie działania zmierzające do naruszenia porozumienia o zawieszeniu broni lub dalszej eskalacji napięć na Ukrainie;
   
 • wzywa Komisję Europejską, aby ściśle monitorowała rynek produktów rolnych i spożywczych oraz produktów rybołówstwa i akwakultury, informowała Radę i Parlament Europejski o wszelkich zmianach oraz dokonała oceny wpływu przyjętych środków z myślą o ewentualnym rozszerzeniu listy objętych produktów oraz zwiększeniu budżetu w wysokości 125 mln EUR;
   
 • zauważa, że państwa członkowskie mogą na szczeblu dwustronnym zapewnić Ukrainie niezbędną broń, technologię i know-how z myślą o swoim bezpieczeństwie i obronie;
   
 • podkreśla pilną potrzebę niesienia pomocy humanitarnej i pomagania ludności w strefach objętych konfliktem, przesiedleńcom i uchodźcom; wezwał do pilnych działań pod egidą i nadzorem UE, w tym do wysłania konwoju z pomocą humanitarną, aby nieść pomoc najbardziej potrzebujących;
   
 • wzywa Komisję Europejską do rozpoczęcia prac nad trzecim ambitnym pakietem pomocy makrofinansowej dla Ukrainy oraz do odegrania wiodącej roli w organizowaniu międzynarodowej konferencji darczyńców wspierających Ukrainę, która ma odbyć się przed końcem 2014 r. i na której mają się spotkać przedstawiciele organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych oraz podmioty społeczeństwa obywatelskiego.
   
 • domaga się szybkiego wprowadzenia ruchu bezwizowego pomiędzy UE a Ukrainą, i apeluje, by w oczekiwaniu na wprowadzenie tego systemu niezwłocznie zastosować przejściowe, bardzo proste i niedrogie procedury wizowe;
   
 • wzywa do kontynuacji rozmów trójstronnych w sprawie dostaw gazu dla Ukrainy;
   
 • podkreśla pilną potrzebę zapewnienia dostaw gazu przez rewers gazu z krajów sąsiadujących z UE na Ukrainę;
   
 • wzywa UE do uznania magazynowania gazu, połączeń międzysystemowych i instalacji zwrotnego przepływu za aktywa strategiczne i w związku z tym do uregulowania udziału umawiających się stron będących stroną trzecią w tych kluczowych sektorach;
   
 • wzywa państwa członkowskie UE do wycofania się z umów planowanych z Rosją w dziedzinie energetyki, w tym z budowy Gazociągu Południowego;
 • podkreśla potrzebę radykalnego wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego UE, niezależności i odporności na presję zewnętrzną poprzez konsolidację sektorów energetycznych, dalszy rozwój infrastruktury energetycznej w krajach sąsiadujących z UE oraz rozwój połączeń międzysystemowych w dziedzinie energii między tymi krajami oraz między nimi a UE, zgodnie z celami Wspólnoty Energetycznej;
   
 • podkreśla oczekiwanie, że państwa członkowskie UE będą w pełni przestrzegały embarga na handel bronią i zakaz wywozu sprzętu podwójnego zastosowania przeznaczonego dla wojskowych użytkowników końcowych.

 

Europosłowie przypomnieli również przy tej okazji, że układ stowarzyszeniowy nie jest ostatecznym celem stosunków UE-Ukraina i zwrócili uwagę, że zgodnie z art. 49 TUE Ukraina, podobnie jak wszystkie państwa europejskie, ma możliwość integracji z Unią Europejską i może starać się o przystąpienie do niej, pod warunkiem że będzie szanować zasady demokracji, podstawowe wolności, prawa człowieka i prawa mniejszości, oraz że zapewni praworządność.

 

Tekst rezolucji (z dnia 17.09)

 

W trakcie debaty europarlamentu poświęconej tym kwestiom (16.09) Jacek Saryusz-Wolski powiedział:

 

„Stoimy w obliczu konfliktu, którego stawką nie jest tylko suwerenność Ukrainy, ale także bezpieczeństwo nasze – bezpieczeństwo w Europie i stabilność porządku opartego o demokrację i rządy prawa.

 

Ukraina stoi przed podwójnym wyzwaniem – reformy państwa, której agendą jest stowarzyszenie i ochrony swych granic i terytorialnej integralności przed rosyjską agresją, inwazją i wojną. Ukraina musi czuć realne wsparcie inaczej, jeśli pozostawimy ją sam na sam z Rosją, będzie się uginała pod jej presją. Kluczowe jest ratyfikowanie i pełna implementacja umowy stowarzyszeniowej.

 

Tylko konsekwentna presja polityczna, izolacja i narastające sankcje ekonomiczne może skłonić Rosję do wycofania się i zaprzestania działań militarnych na Ukrainie. Pierwszym krokiem jest zawieszenie broni, ale przypomnijmy, że to miało oznaczać także wycofanie obcych wojsk, wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy. Państwa Unii powinny wspierać Ukrainę w jej działaniach i wysiłku zbrojnym zorientowanych na ochronę jej suwerenności oraz niezależności, między innymi przez dostarczanie broni.

 

Dotychczasowe ustępstwa ze strony UE nie zażegnały konfliktu. Przeciwnie, są one poczytywane przez Rosję, jako słabość i zachęta do kolejnych, agresywnych kroków i postępującej inwazji. Obawiam się, że odroczenie wejścia w życie części handlowej również podzieli ten sam los, zachęci Rosję do dalszych agresywnych kroków.

 

Rosyjska agresja unaocznia konieczność naszej wspólnej i solidarnej polityki zagranicznej, wzmocnienia zdolności militarnych i obronnych Unii Europejskiej i NATO. Wąskie merkantylne interesy nie mogą paraliżować naszej polityki europejskiej”.

Kontakt ze mną